انواع سنسور

سنسور دی اکسیدکربن

مشخصات :

بازه تشخیص دی اکسید کربن  : 10,000 ~ 0 - ppm

دومدل : 

1- تایوانی : تشخیص گاز دی اکسیدکربن براساس سنسورهای تایوانی (حرارتی)

2- آمریکایی : تشخیص گاز دی اکسیدکربن براساس سنسورهای آمریکایی با تکنولوژی اشعه لیزر تابشی

 

 سنسور دی اکسید کربن فراب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image