هجدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی استان اصفهان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

هجدهمین نمایشگاه جامع کشاورزی استان اصفهان

گـروه صنـعتی نیـروفــراب ارائـه دهنـده

سـیسـتم های کنتـرل اقلیـم هوشمنـد گلخانـه ای

ماشیـن های تـغذیه و آبیـاری هوشــمند

کلیه لـوازم و تجهیـزات مـه پــاش

شـما را بـه بـازدیــد از هجـدهمیـن نـمایـشگاه بـین المللی جـامع صنـعت کشـاورزی ( آبـیاری ، زراعت ، نـهاده ها ، بـاغبـانی ) دعـــوت می نــمایـد.

زمــان 26 الــی 29 آذر 1398 از ساعـت 10 الـی 20 مـکان : اصـفهان پـل شـهرستـان محـل دائـمی نـمایـشگاه هـای بـین المللی ســالن شیــخ بــهایی غــرفه شــماره 9 و 10

تلفن های تماس : 

03153518299

03153520010

03191010015

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image