انواع سنسور

سنسور جهت وزش باد

مشخصات :

تعیین جهت وزش باد

کنترل موقعیت باز شدن دریچه های دوطرفه

تعیین موقعیت وزش باد و کنترل میزان بازشدن دریچه ها در باد غالب

نمایش 8 جهت اصلی و فرعی

سنسور جهت وزش باد  سنسور جهت وزش باد

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image