انواع سنسور

سنسور لوکس نور

مشخصات :

محدوده تشخیص :150,000 ~ 0 لوکس

قابلیت تشخیص و نمایش نور برحسب lux یا وات بر مترمربع

دقت لوکس : ±150 لوکس

 سنسور لوکس نور داخل سالن

سنسور دی اکسیدکربن

مشخصات :

بازه تشخیص دی اکسید کربن  : 10,000 ~ 0 - ppm

دومدل : 

1- تایوانی : تشخیص گاز دی اکسیدکربن براساس سنسورهای تایوانی (حرارتی)

2- آمریکایی : تشخیص گاز دی اکسیدکربن براساس سنسورهای آمریکایی با تکنولوژی اشعه لیزر تابشی

 سنسور دی اکسید کربن فراب

سنسور مونوکسید کربن

مشخصات :

این سنسور میزان گاز نشتی از سوختن ناقص مشعل یا سوراخ بودن بدنه کوره هوای گرم را به کاربر اعلام می نماید

بازه تشخیص مونوکسیدکربن : 350 ~ 0 ppm

 سنسور مونواکسید کربن فراب

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image