انواع سنسور

ماژول حفاظت سنسورینگ

مشخصات :

به کمک این قطعه کلیه ی ورودی سنسورها حفاظت می شوند بدین منظورکه درصورت اتصالی و یا قطعی کابل سنسورها قطعه ی سنسور و کارت های ورودی در برابر اتصال کوتاه و یا نوسانات ناگهانی حفاظت می گردد.

در صورت اشکال درهر یک از کابل های سنسورینگ بصورت سخت افزاری کد خطایی مختص همان سنسور را اعلام می نماید .

 کارت محافظت از سنسورها

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image