شانزدهمین نمایشگاه تخصصی باغبانی، گلخانه، گل و گیاه، گیاهان دارویی و نهاده استان فارس

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی باغبانی، گلخانه، گل و گیاه، گیاهان دارویی و نهاده استان فارس

 بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا از غرفه نیروفراب در سالن حافظ در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی باغبانی، گلخانه ، گل و گیاه ، گیاهان دارویی و نهاده دیدن فرمایید.

الی 15 بهمن ماه 1400 شیراز، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس ساعت بازدید 16 الی 21

سالن حافظ غرفه B4

نیروفراب تولیدکننده:

سـیسـتم های کنتـرل اقلیـم هوشمنـد گلخانـه ای

ماشیـن های تـغذیه و آبیـاری هوشــمند

لـوازم مـه پــاش

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image