نحوه سرویس کردن پمپ مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

نحوه سرویس کردن پمپ مه پاش

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ داراي اﺳﺘﻬﻼك ﺑﺎﻻﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ، بسزایی در افزایش و طول عمر و کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات آنها گردد. در استفاده و نگهداری پمپ مه پاش موارد زیر را در نظر بگیرید.

1- 90 . درﺻﺪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎي ﭘﻤﭗ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

- کوبلینگ اشتباه 

- بد رسیدن یا کم رسیدن آب به پمپ

- کیفیت پایین و تنظیم نبودن شیر رگلاتور (شیر تنظیم فشار)

2- ﺗﻐﺬﯾﻪ و آب رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ

رﺳﺎﻧﺪن آب ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ازکم رسیدن یا بد رسیدن آب به پمپ می باشد، لذا توصیه می گردد به علت قرار گرفتن فیلتر قبل از پمپ ها از یک عدد پمپ کوچک سانتریفیوز با دبی 2 برابر دبی پمپ جهت تغذیه به پمپ استفاده گردد و در صورت استفاده  از منبع ورودی 4 برابر دبی مصرفی پمپ و از ارتفاع مناسب استفاده شود.

ﺑﺮاي ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرواش ﻟﻮﻟﻪ ﻣﮑﺶ آب و ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت آب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎوي ﯾﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ورودي ﭘﻤﭗ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻔﻠﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﮑﺶ ﻫﻮا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد و حدااکثر فشار منفی برای قسمت ورودی 0.3 ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد زاﻧﻮﺋﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن آب کافی به پمپ می شود. حتی المکان از مسیر مستقیم استفاده کنید. حبس شدن و مکش هوا در ورودیبزرگترین دشمن پمپ می باشد.

3- ﻟﺮزش در ﭘﻤﭗ و ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ

ﭘﻤﭗ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪاي ﻃﺒﯿﻌﯽ وﺑﺪون ﻟﺮزش ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻟﺮزش وﺻﺪاي ﻏﯿﺮطبیعی حتما باید علت مورد بررسی گردد در غیراینصورت باعث خرابی و کوتاه شدن عمر پمپ می گردد ، اما اکثر خرابی های پمپ به علت کم رسیدن و یا بد رسیدن و یا وجود هوا در داخل آب ورودی رخ می دهد.

4- رﯾﺰش آب ﯾﺎ روﻏﻦ زﯾﺮ ﭘﻤﭗ

در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺘﯽ آب و ﯾﺎ روﻏﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻤﭗ را ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﺮ ارﺟﺎع دﻫﯿﺪ زیرا در مراحل اولیه ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﯿﮕﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻤﭗ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

5- اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎزل

ﭘﻤﭗ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از 30 درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﻧﺎزل ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ داغ ﺷﺪن ﭘﻤﭗ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎزل ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

مطلب گرفتگی نازل مه پاش را از این قسمت مطالعه کنید

مطلب شستشوی نازل مه پاش را از این قسمت مطالعه کنید

نکات استفاده و نگهداری سیستم مه پاش را از این قسمت مطالعه کنید

مطلب اجزای اصلی سیستم مه پاش را از این قسمت مطالعه کنید

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image