نکات نگهداری مه پاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)

نکاتی در مورد استفاده و نگهداری سیستم مه پاش 

  نگهداری مهپاش گلخانه نیروفراب

چگونگی و نحوه استفاده از سیستم مه پاش ، تاثیر مستقیمی در کیفیت و عمر مه پاش دارد از جمله مواردی که می توان با رعایت آن سیستم مه پاش را در برابر آسیب های احتمالی محافظت کرد به موارد زیر می توان اشاره کرد

1- عدم خالی بودن شلنگهای مه پاش در آفتاب

2- نصب شیر  فشار شکن

حداکثر فشار استاندارد برای استفاده از سیستم مه پاش فشار بین 70 تا 90 بار می باشد ، فشار پمپ هایی که برای مه پاش استفاده میشود بسیار بالاتر از این میزان بوده لذا از شیر فشار شکن هنگام خروج آب از پمپ در جهت تنظیم فشار بین 70 تا 90 بار استفاده می شود.

3- جلوگیری از یخ زدگی پمپ و شلنگها

در صورتی که پمپ و خطوط اصلی مه پاش در معرض سرما قرار داده شده و احتمال یخ زدن آن وجود دارد با قرار دادن سرپوش یا پوشش مناسب برای پمپ و شلنگ های مه پاش از آنها در برابر یخ زدگی محافظت کنید

4- تمیزکاری درست و بموقع نازل های رسوب گرفته

در صورتی که از آب شیرین کن ، دستگاه های رسوب شکن استفاده نمیکنید یا در مناطقی هستید که آب دارای سختی بالا است ، توصیه می شود به صورت دوره ای عمل باز کردن نازل ها از پایه و شستشوی آن در محلول اسیدی را انجام دهید (مطلب نحوه شستشوی نازل مه پاش را مطالعه کنید)

5- تعویض بموقع فیلترهای تصفیه

با توجه به میزان سختی آب منطقه فیلترهای تصفیه طی یک دوره زمانی تعویض گردد ، برای مثال هر 6 ماه یکبار (بسته به کیفیت آب منطقه)

ﻋﺪم ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻢ رﺳﯿﺪن آب ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ وارد ﺷﺪن رﺳﻮب ﻫﺎ ي در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد

6- تعویض بموقع روغن پمپ

پیشنهاد می شود برای هر دوره ای از کشت روغن پمپ تعویض گردد .

ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﻤﭗ ﺳﻄﺢ روﻏﻦ ﭘﻤﭗ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ در ﭘﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﯿﻤﻢ و ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روغن پمپ  معمولا اولین بار بعداز 50 تا 90 ساعت استفاده  از سیستم مه پاش تعویض می گردد و بعداز آن به صورت دوره ای هر  500ساعت یکبار تعویض می گردد و ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﺪ روﻏﻦﺧﺮاب ﺷﺪه اﺳﺖ آنرا تعویض نمایید.

.ﻧﻮع روﻏﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻤﭗ روي ﺧﻮد ﭘﻤﭗ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ در ﭘﻤﭗ برتولینی WBL1111 عبارت OIL 80 W 90  درج شده که یعنی می بایست از واسکازین اتوماتیک 80 تا 90 استفاده شود.

7- باید موقع کار کردن پمپ از فشار آب درون پمپ مطمئن شوید.(عدم کاهش فشار آب داخل پمپ )

8- استفاده از سیستم مه پاش در فشار مناسب (بین 70 تا 90 بار بهترین فشار 1000 psi میباشد)

فشار پمپ را بر روی 70 بار یا 1000PSI تنظیم نمایید .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺎزل ﻫﺎ و قطعات و ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔردد

9- استفاده از آچارهای مخصوص پایه نازل و نازل جهت بازو بسته کردن پایه نازل ها توصیه می شود

 

سیستم مه پاش چیست؟ 

مشاهده تجهیزات و قطعات مه پاش

مشاهده پروژه های نصب شده مه پاش

مقاله های مه پاشمقاله های مه پاش

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image